Taalstoornissen

Kinderen met taalstoornissen vertonen een vertraagde taalontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten.

Taalproblemen kunnen zich uiten op verschillende manieren. Het kind spreekt niet of heeft een beperkte woordenschat, maakt grammaticale fouten, vervoegt werkwoorden verkeerd, begrijpt zeer weinig, … Er is sprake van een primaire en secundaire taalontwikkelingsstoornis. Bij een primaire taalontwikkelingsstoornis kan er geen duidelijke oorzaak voor de achterstand gevonden worden. Bij een secundaire spraakontwikkelingsstoornis zijn de problemen te verklaren vanuit een andere stoornis of handicap (bijvoorbeeld gehoorverlies, onvoldoende taalaanbod, mentale beperking, …).

Wat doet de logopedist?

Tijdens taaltherapie worden het taalbegrip en de taalproductie getraind. Er wordt o.a. gewerkt aan het uitbreiden van de woordenschat en zinsbouw. Ook grammaticale oefeningen komen aan bod, zoals het vervoegen van werkwoorden, het gebruik van voornaamwoorden, … Daarnaast is het zeer belangrijk om de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling. Zij functioneren als co-therapeut, zodat de taalontwikkeling van het kind voldoende gestimuleerd wordt.